Skip Navigation or Skip to Content
Sony

Environment

Udáváme zelenou cestu

 

Jako globální poskytovatel dodavatelského řetězce pro odvětví autorského obsahu jsme odhodláni minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí a podniknout příslušné kroky k obnově a ochraně životního prostředí.

 

Zde najdete vybrané informace o našich úspěších a našich směrnicích v oblasti ochrany životního prostředí.

 

 

Úspěchy v oblasti ochrany životního prostředí

BIODIVERZITA
Bzučení a bečení: žijeme a dýcháme rozmanitostí

 

 

VÍCE
BIODIVERZITA
Bzučení a bečení: žijeme a dýcháme rozmanitostí

 

Když se blížíte k budově Sony, uslyšíte hučení a bzučení doprovázené mečením a bečením. To je zvuk biodiverzity!

 

Ochrana biodiverzity je ústřední součástí naší firemní filozofie ve společnosti Sony DADC. Z tohoto důvodu nabízíme domov a přístřeší dvaceti včelstvům – což je asi 80 000 včel – a našim ovcím „sekačkám“ – pasoucím se na pastvinách o rozloze 8 000 metrů čtverečních.

 

Ovce „sečou“ mnohem pomaleji a zdaleka ne tak důkladně jako sekačky nebo mulčovače. To ponechává na louce dostatek životního prostoru pro hmyz a další malá zvířata. Bez sekačky na trávu se zde budou moci v budoucnu znovu usídlit pozdně kvetoucí rostliny, které nesnesou sekání. Semena rostlin se také mohou snadněji a lépe šířit tím, že se zachytí do vlny ovcí a jsou jimi roznášena.

 

Celkově vzato touto takzvanou extenzivní pastvou podporujeme rozmanitost flóry a tím i ochranu hmyzu, zejména našich včel.

 

Včely u nás mají nejen domov, ale naši zaměstnanci se o ně skutečně starají. V podrobném, fundovaném včelařském kurzu se zájemci dozvěděli vše, co je důležité pro odbornou péči, a mohou se tak aktivně podílet na našem opatření pro biodiverzitu.

 

Biodiverzita je zásadním krokem v našem programu „Road to Zero“ („Cesta k nule“).

ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ
Snižování spotřeby, opětovné používání a recyklace

 

 

VÍCE
ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ
Snižování spotřeby, opětovné používání a recyklace

 

Udržitelné využívání přírodních zdrojů je součástí všech našich plánů v oblasti ochrany životního prostředí a v mnoha ohledech je pro nás nyní samozřejmostí.

 

Máme radost ze snížení spotřeby, kterého jsme od roku 1990 dosáhli:

 

Graphic of conserving resources data

 

O 48 % méně energie, o 88 % méně vody, o 42 % méně odpadu, o 96 % méně rozpouštědel

 

Ukázkovým příkladem z oblasti recyklace je zpracování našeho polykarbonátového odpadu pro výrobu nových produktů. Ročně opětovně využijeme 300 tun recyklovaného materiálu, čímž ušetříme 2 328 tun CO2.

 

Snížení spotřeby našich zdrojů je zásadním krokem v našem programu „Road to Zero“.

OBNOVITELNÁ ENERGIE
Šetření energií pro zachování budoucnosti
VÍCE
OBNOVITELNÁ ENERGIE
Šetření energií pro zachování budoucnosti

 

 

Pokud jde o obnovitelné energie, jdeme o krok dále, než vyžadují všechny naše programy: nejenže jsme od roku 2007 dodrželi svůj slib, že budeme nakupovat elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů, ale ve skutečnosti ji sami vyrábíme.

 

S naším fotovoltaickým systémem vyrábíme od roku 2019 až 1 milion kWh bezemisní elektřiny ročně s výkonem ve špičce 1 020 kW. Na střeše našeho závodu je 3 190 solárních článků na 11 000 metrech čtverečních a vyrobená elektřina částečně přispívá k našim potřebám elektřiny, které jsou 100% pokryty obnovitelnou energií.

 

Kromě energie pro výrobu napájí také 20 nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce roku 2023 bude celá flotila našich firemních vozů přestavěna na elektromobilitu. Pro naše zaměstnance nabízíme také klimaticky šetrné alternativy k automobilu s kampaněmi jako Job-Bike (kolo do práce) a Klimaticket (dotovaná roční jízdenka na MHD).

 

Využívání obnovitelných energií je zásadním krokem v našem programu „Road to Zero“.

 

VYTVÁŘENÍ POVĚDOMÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Pochopení a minimalizace našeho dopadu
VÍCE
VYTVÁŘENÍ POVĚDOMÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Pochopení a minimalizace našeho dopadu

Environmentální povědomí se skládá z environmentálních znalostí jednotlivce, jeho environmentálních postojů a skutečného environmentálního chování, do kterého se zapojuje. Jako společnost se snažíme přiblížit téma životního prostředí našim zaměstnancům.

 

Jsme přesvědčeni, že postoje se formují na základě znalostí a porozumění a že se v důsledku toho mění skutečné chování. Přispíváme proto ke zvyšování povědomí o sociálním prostředí informačními kampaněmi, akcemi a exkurzemi na environmentální témata. Více informací o našich aktuálních akcích na toto téma naleznete na stránce Novinky a Události.

 

Vytváření povědomí o životním prostředí je zásadním krokem v našem programu „Road to Zero“.

 

Pokyny pro ochranu životního prostředí

PRINCIPY
Globální provoz se třemi principy
VÍCE
PRINCIPY
Globální provoz se třemi principy

 

Princip 1 – Snížení negativního dopadu na životní prostředí

 

Společnost Sony DADC se zavázala věnovat se otázkám životního prostředí na základě systému environmentálního managementu ISO 14001. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako je spotřeba vody, spotřeba elektřiny, zásoby chemikálií a odpad, jsou pečlivě sledovány na měsíční bázi. Kromě široké škály interních ekologicky řízených projektů nabízí společnost Sony DADC zákazníkům programy a iniciativy zaměřené na kompenzaci emisí CO2 souvisejících s životním cyklem produktu.

 

Princip 2 – Účinnější využívání zdrojů

 

Ekologické myšlení ovlivňuje celý náš produktový cyklus, od materiálů, které získáváme, recyklujeme a znovu používáme ve výrobě, až po vývoj tenčích obalů, které zabírají méně místa pro energeticky účinnější dopravu. Do naší každodenní činnosti jsme integrovali komplexní iniciativu řízení životního cyklu a emisí uhlíku, díky čemuž přezkoumáváme a sledujeme nejen efektivitu výroby, ale celý hodnotový řetězec, od odpovědného nákupu a používání surovin až po distribuci hotových výrobků.

 

 

Princip 3 – Kontrola používání látek ovlivňujících životní prostředí

 

Materiály, které používáme v našich produktech, jsou zásadní pro minimalizaci dopadů na životní prostředí. Striktně dodržujeme předpisy o používání škodlivých látek, jako jsou REACH a ROHS.

 

ZELENÝ PARTNERSKÝ PROGRAM
Zelená spolupráce
VÍCE
ZELENÝ PARTNERSKÝ PROGRAM
Zelená spolupráce

 

Společnost Sony aktivně realizuje “Zelený partnerský program”, v jehož rámci musí být všichni dodavatelé společnosti Sony certifikováni. Tím je zajištěno dodržování společného globálního standardu kvality, kdy jsou elektronické součástky pořizovány pouze od dodavatelů, kteří prošli povinným auditem.

EKOLOGICKÝ PROGRAM “ROAD to ZERO“ („Cesta k nule“)
Snižování ekologického dopadu
VÍCE
EKOLOGICKÝ PROGRAM “ROAD to ZERO“ („Cesta k nule“)
Snižování ekologického dopadu

 

Společnost Sony Corporation zahájila svůj globální ekologický plán “Road to Zero” v roce 2010. Plán zahrnuje dlouhodobý cíl dosáhnout neutrálního ekologického dopadu do roku 2040 a Sony v souladu s tímto záměrem pravidelně stanovuje v pětiletých intervalech střednědobé cíle.

 

Definice neutrálního ekologického dopadu společnosti Sony se neomezuje pouze na neutralizaci uhlíkových emisí, ale vztahuje se také na odpad a používání materiálů z omezených zdrojů, jako jsou panenské plasty pocházející z ropy. Naše cíle jsou založeny na čtyřech environmentálních perspektivách – změně klimatu, zachování zdrojů, kontrole chemických látek a biologické rozmanitosti a to ve všech fázích životního cyklu výrobků, od výzkumu a vývoje až po recyklaci.

EKOLOGICKÁ PRAVIDLA
Náš závazek k udržitelné budoucnosti

 

VÍCE
EKOLOGICKÁ PRAVIDLA
Náš závazek k udržitelné budoucnosti

 

Environmentální politika společnosti Sony DADC je založena na vizi ochrany životního prostředí skupiny Sony.

 

 

Prohlášení společnosti

 

Jako globální poskytovatel dodavatelského řetězce pro odvětví autorského obsahu se zavazujeme minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí a podnikat příslušné kroky k jeho obnově a ochraně.

 

 

Principy

 

Naše úsilí o ochranu životního prostředí zahrnuje dodržování všech platných právních požadavků a dalších požadavků, ke kterým se společnost Sony DADC zavázala, jako jsou interní standardy nebo požadavky, které se týkají našich environmentálních aspektů. Zahrnuje prevenci znečištění a neustálé zlepšování našeho vlivu na životní prostředí. Kontrolujeme naše dopady na životní prostředí, každoročně stanovujeme technicky proveditelné cíle a přezkoumáváme výsledky. Jak se v minulosti v mnoha případech ukázalo, s pečlivým plánováním, kreativitou a nejnovějšími technologiemi lze sladit environmentální cíle a ekonomické otázky.

 

 

Hlavní aspekty

 

Naše činnost v oblasti ochrany životního prostředí je založena na hodnocení hlavních environmentálních aspektů. Usilujeme o snížení spotřeby přímých i nepřímých materiálů, energie a vody, snížení emisí rozpouštědel a snížení a recyklace odpadů. Kromě toho pracujeme na snížení a nahrazení takových látek v používaných materiálech, které jsou škodlivé a mohou mít negativní dopad na životní prostředí.

 

 

Hodnocení

 

Zaměřujeme se na pravidelné vyhodnocování dopadů našich činností na životní prostředí, a to jak u stávajících provozů, tak před zahájením nových činností, abychom minimalizovali zjištěné dopady.

 

 

Povědomí a kompetence

 

Neustále podněcujeme povědomí o otázkách životního prostředí a kompetence mezi našimi zaměstnanci s ohledem na ochranu životního prostředí prostřednictvím školení a také pravidelnou interní komunikací zásad, ročních cílů, obecných cílů a našeho vlivu na životní prostředí. Informujeme a radíme našim zákazníkům v otázkách ochrany životního prostředí týkajících se našich produktů a environmentálních aspektů a do našich environmentálních aktivit zahrnujeme naše dodavatele a smluvní partnery.

 

 

Systém environmentálního managementu (EMS)

 

Abychom zajistili dodržování těchto zásad, zavedli jsme systém environmentálního managementu (EMS) a pravidelně provádíme environmentální audity. Systém environmentálního managementu a environmentální politika jsou pravidelně přezkoumávány správní radou Sony DADC.

 

Environmental Case Studies